facebook
instagram

Uslovi korišćenja

Web portal 24sata kreirao je internet sajt www.24sata.info u cilju pružanja informacija svojim korisnicima.

Korišćenje internet sajta www.24sata.info podleže ovim Uslovima korišćenja, pa su korisnici internet sajta obavezni da Uslove korišćenja pažljivo pročitaju i pridržavaju ih se. Korišćenjem i pristupom ovim internet stranicama smatraće se da su korisnici dali bezuslovan pristanak na ove Uslove korišćenja, da su iste pročitali i razumeli ih.

Portal 24sata može, iz bilo kog razloga, a bez prethodnog obaveštavanja korisnika, izvršiti izmene Uslova korišćenja. Nastavak korišćenja internet sajta od strane korisnika i nakon što su izvršene izmene Uslova korišćenja, smatraće se kao pristanak korisnika na takve izmene.

Odricanje od odgovornosti

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svaku štetu, ili moguća oštećenja prouzrokovana bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacionoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da web portal 24sata nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih ili trećih lica te da rizik od šteta, koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti leži na korisniku.

Ni u kom slučaju portal 24 sata, ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili sa njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj ovih internet stranica.

...

Intelektualna svojina

Ove Internet stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom, kao i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih lica, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i celi sadržaj Internet stranica, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, i svi drugi sadržaji koji se nalaze na Internet stranicama isključivo su pravo web portala 24sata, ili se koriste uz izričitu saglasnost nosioca autorskih prava odnosno nosioca prava na žigovima i/ili dizajnu. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sistemu, predstavljaju intelektualnu svojinu njihovih nosilaca. Web portala 24sata je nosilac autorskih prava u vezi s izborom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, reprodukovanje, preinačenje, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili menjanje ovih internet stranica na drugi način, bez izričitog pismenog ovlašćenja našeg portala, strogo je zabranjeno! Bilo kakvo kršenje ovih uslova koje može imati za posledicu povrede autorskih prava, prava na žig, ili prava nekog drugog oblika intelektualne svojine može dovesti do pokretanja građanskih postupaka i/ili do krivičnog i/ili prekršajnog postupka protiv izvršioca. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog ovlašćenja web portala 24sata i nosioca autorskog prava.

...

Opšte odredbe

Ako bilo koju od napred navedenih odredbi nije moguće primeniti to ni na koji način neće uticati na valjanost i punovažnost ostalih odredbi ovih Uslova korišćenja.

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju iskazanu saglasnost volja između svakog pojedinačnog korisnika i web portala 24 sata, a koje uređuju pristup i korišćenje internet sajta od strane korisnika. Ovi Uslovi korišćenja su jedini relevantni akt koji uređuje predmetnu oblast i preovlađuju u slučaju postojanja bilo kojeg drugog pisanog sporazuma između pojedinačnog korisnika i web portala 24 sata u vezi sa upotrebom ovog internet sajta.

Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni i imaju se tumačiti u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, te će o svim sporovima koji mogu proisteći u vezi sa upotrebom istih odlučivati nadležmi sud u u Beogradu.